آهنگ آتش از حبیب

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی

آتش زدی اندر منو چون دود برفتی

آهنگ آتش از حبیب

چون آرزوی تنگدلان دیر رسیدی

چون دوستی سنگ دلان زود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

از داغ فراق تو برآسود،برفتی

ناگشته من از بند تو آزاد بجستی

ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی

آهنگ به جان من دل سوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

دانلود آهنگ آتش از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید