آهنگ آسمونا از حسن شماعی زاده

آهنگ آسمونا از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آتش روی خاکستر منتشر شد.

آسمونا آسمونا اون ور دنیای خدا خونه دلباز منه

آسمونا آسمونا عشق دوباره دیدنش امید پرواز منه

آهنگ آسمونا از حسن شماعی زاده

کبوترا کبوترا پر ندارم پر ندارم عشق دوباره دیدن خونمو باور ندارم

خونه دلباز منو کسی توی خواب نداره صفای چشم اندازشو آفتاب و مهتاب نداره

آسمونا آسمونا چشام از این غصه شبا یه خواب راحت نکنن

آسمونا آسمونا آفتاب و مهتاب یه روزی خونمو قسمت نکنن

کبوترا کبوترا پر بزنین پر بزنین خونه دلباز منو در بزنین در بزنین

کبوترا کبوترا پر بزنین پر بزنین خونه دلباز منو سر بزنین سر بزنین

خونه بزرگ و باصفاست حوضش پر از آب طلاست

توی اجاق گرم اون آتش دیدار منه تو دست پاک مادرم بقچه اسرار منه

کاشته دست پدرم ریشه گفتار منه ریشه گفتار منه

آسمونا آسمونا باد اگه میره اون ورا آتشو خاموش نکنه

آسمونا آسمونا ریشه رو از خاک جدا خشک و فراموش نکنه

بقچه اسرار منو وا نکنه وانکنه عشقمو رسوا نکنه عشقمو رسوا نکنه

کبوترا کبوترا پر ندارم پر ندارم عشق دوباره دیدن خونمو باور ندارم

آسمونا آسمونا اون ور دنیای خدا خونه دلباز منه

آسمونا آسمونا عشق دوباره دیدنش امید پرواز منه

دانلود آهنگ آسمونا از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید