آهنگ آشفته بازار از داریوش

آهنگ آشفته بازار از داریوش که در قالب آلبوم آشفته بازار منتشر شد.

یکی با خنده آمد از پس راه یکی با گریه ای مغموم گم شد

در این آشفته بازار هیاهو حقیقت تلخ و نامعلوم گم شد

آهنگ آشفته بازار از داریوش

دلم تنگ است دلم میسوزد از باغی که میسوزد

نه دیداری نه بیداری نه دستی از سر یاری

مرا آشفته می دارد چنین آشفته بازاری

تمام عمر بستیم و شکستیم به جز بار پشیمانی نبستیم

جوانی را سفر کردیم تا مرگ نفهمیدیم به دنبال جه هستیم

عجب آشفته بازاری است دنیا عجب بیهوده تکراری است دنیا

چه رنجی از محبتها کشیدیم برهنه پا به تیغستان دویدیم

نگاه آشنا در آن همه چشم ندیدیم و ندیدیم و ندیدیم

سبکباران ساحلها ندیدند به دوش خستگان باری است دنیا

مرا در موج حسرتها رها کرد عجب یار وفاداری است دنیا

عجب آشفته بازاری است دنیا عجب بیهوده تکراری است دنیا

میان آنچه باید باشد و نیست عجب فرسوده دیواری است دنیا

عجب دریای طوفانی است دنیا عجب خواب پریشانی است دنیا

عجب یار وفاداری است دنیا

دانلود آهنگ آشفته بازار از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید