آهنگ با من از ایران بگو از داریوش

آهنگ بامن از ایران بگو از داریوش که در قالب آلبوم خاک خوب مهربونی منتشر شد.

از فلات غوطه ور در خون بسیاران بگو

باد شبگرد سخن چین پشت گوش پرده هاست

آهنگ با من از ایران بگو از داریوش

تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو

با من از ایران بگو

شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار

از چراغ روشن اشک سیه پوشان بگو

پرسهءیاس است در آباد این پتیاره گان

از زمین از زندگی از عشق از ایمان بگو

سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق

از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو

ضجهءنام آوران زخمی به خاموشی نزد

از خروش نعرهءانبوه گمنامان بگو

قصه های قهرمانان قهر ویرانگر نداشت

از غم وخشم جهانساز تهی دستان بگو

با زمستانی که می تازد به قتل عام باغ

از گل خشمی که می روید در این گلدان بگو

یاور از ره رسیده با من از ایران بگو

از فلات غوطه ور در خون بسیاران بگو

باد شبگرد سخن چین پشت گوش پرده هاست

تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو

با من از ایران بگو

دانلود آهنگ با من از ایران بگو از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید