آهنگ برو از اندی

هزار هزار عاشق هزار هزار عارف
آروم، مقرور، حیرون…
مغرور، مجنون، حیرون…

 

Related image

برو، برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت
چرا نداری خبر؟
بر ساقه ام نزن تبر
بسوز, بسوز, حیرون
بدرود, بدرود, حیرون
برو، برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت
خدایا… خدا…خدا….
آروم، مغرور، حیرون
مغرور، مجنون، حیرون
چرا؟
برو، برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت
برو…

 

 

دانلود آهنگ برو از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید