آهنگ بنی آدم از حبیب

آهنگ بنی آدم از حبیب که در قالب آلبوم کویر باور منتشر شد.

 بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد اورد روزگار نماند دگر عضوها را قرار

آهنگ بنی آدم از حبیب

تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی

چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دگر عضوها را قرار

بنی آدم ادم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

دانلود آهنگ بنی آدم از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید