آهنگ تصنیف آهنگ وفا از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف آهنگ وفا از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ وفا (به همرای همایون) منتشر شد.

با دل شدگان با دل شدگان، جورو جفا تا به کی آخر، حبیب من

با دل شدگان با دل شدگان، جوروجفا تا به کی آخر، حبیب من

 آهنگ تصنیف آهنگ وفا از محمدرضا شجریان

آهنگ وفا آهنگ وفا، ترک جفا، بهر خدا کن یار

آهنگ وفا آهنگ وفا، ترک جفا

بهر خدا کن بهر خدا کن

ز دست یارم چه ها کشیدم به جز جفایش وفا ندیدم

نه همزبانی که یک زمانی زمن بپرسد غم نهانی

آهنگ وفا آهنگ وفا، ترک جفا

بهر خدا کن بهر خدا کن

آهنگ وفا آهنگ وفا، ترک جفا

بهر خدا کن بهر خدا کن بهر خدا کن

دانلود آهنگ تصنیف آهنگ وفا از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید