آهنگ خانه کوچک از حبیب

آهنگ خانه کوچک از حبیب که در قالب آلبوم خانه کوچک منتشر شد.

تو به من خند یدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسایه

سیب را دزدیده ام

تو به من خندیدی و نمی دانستی

آهنگ خانه کوچک از حبیب

من به چه دلهره از باغچه

همسایه سیب را دزدیده ام

باغبان از پی من تنددوید

سیب را دست تو دید

غضب آلودی به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

تو رفتی و هنوز سالهاست که

در گوش من آرام آرام

خش خش گامهای تو تکرار کنان

می دهد آزارم و

من اندیشه کنان

غرق این پندارم که چرا

خانه کوچک ما سیب نداشت

خانه کوچک ما سیب نداشته

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه

همسایه سیب را دزدیده ام

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه

همسایه سیب را دزدیده ام

باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب آلودی به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

تو رفتی و هنوز سالهاست که

در گوش من آرام آرام

خش خش گامهای تو تکرار کنان

می دهد آزارم و

من اندیشه کنان غرق

این پندارم که چرا

خانه کوچک ما سیب نداشت

دانلود آهنگ خانه کوچک از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید