آهنگ خداحافظ از حسن شماعی زاده

آهنگ خداحافظ از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد.

خداحافظ برای تو چه اسان بود

ولی قلب من از این واژه لرزان بود

آهنگ خداحافظ از حسن شماعی زاده

خداحافظ برای تو فقط رفتن

برای من ولی این رفتن جان بود

خداحافظ برای تو شگون داشت

برای من غم ۱۰۰ آسمون داشت

برای من که محتاج تو بودم

شکستو ماتمو درد و جنون داشت

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غم بود که اومد حلقه بر در زد

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غم بود که اومد حلقه بر در زد

سلام تو سلامی اشنا بود

سلام تو پر از لطفو صفا بود

برای من کلامی زندگی ساز سلام تو پیامی از خدا بود

سلام تو طلوع پاک شبنم

غروب ظلمت و تاریکیو غم

سلام تو نوید زنده بودن

سلام تو امید بودن من

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غم بود که اومد حلقه بر در زد

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غم بود که اومد حلقه بر در زد

به سرنوشت بیندیش که چگونه تصویر گر جدایی هاست

برمن خرده مگیر چرا که جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامی بدرود میرسد

خدا حافظ

خدا حافظ

پیام من

کلام من

خدا حافظ تو ای تنها سلام من

خداحافظ طلوع من غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من

خداحافظ برای تو چه اسان بود

ولی قلب من از این واژه لرزان بود

خداحافظ برای تو فقط رفتن

برای من ولی این رفتن جان بود

خداحافظ برای تو شگون داشت

برای من غم ۱۰۰ آسمون داشت

برای من که محتاج تو بودم

شکستو ماتمو دردو جنون داشت

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غمبود که اومد حلقه بر در زد

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غمبود که اومد حلقه بر در زد

سلام تو سلامی اشنا بود

سلام تو پر از لطفو صفا بود

برای من کلامی زندگی ساز سلام تو پیامی از خدا بود

سلام تو طلوع پاک شبنم

غروب ظلمت و تاریکیو غم

سلام تو نوید زنده بودن

سلام تو امید بودن من

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غمبود که اومد حلقه بر در زد

تو وقتی پرزدی دل باتو پر پر زد

فقط غمبود که اومد حلقه بر در زد

به سرنوشت بیندیش که چگونه تصویر گر جدایی هاست

برمن خرده مگیرچراکه جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامی بدرود میرسد

خدا حافظ

خدا حافظ

پیام من

کلام من

خدا حافظ تو ای تنها سلام من

خداحافظ طلوع من غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من

دانلود آهنگ خداحافظ از حسن شماعی زاده : دانلود 

دیدگاه خود را بگذارید