آهنگ خواب نوشین از داریوش

آهنگ خواب نوشین از داریوش که در قالب آلبوم انسان (فتانه) منتشر شد.

خواب خوشی وقت سحر دیدم و یادم نرود

روی تو با دیده ی تر دیدم و یادم نرود

آهنگ خواب نوشین از داریوش

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

ای خوش آن دم وان غرور خواب نوشین

خواب نوشین خواب نوشین

وان نشاط وان سرور وصل دوشین

وصل دوشین وصل دوشین

با تو می گفتم غم و درد جدایی

همچنان نی با نوای بی نوایی

وای از این دیر آشنایی

روی دامانت چو اشک افتاده بودم

ناله های عاشقی سر داده بودم

که ای جفاجو کن وفایی

ای خوش آن دم وان غرور خواب نوشین

خواب نوشین خواب نوشین

وان نشاط وان سرور وصل دوشین

وصل دوشین وصل دوشین

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

دامن از دستم کشیدی همچو بخت از من رمیدی

من ز خواب ناز خود زآواز خود ناگه پریدم

غیر اشک و بستری از دیده تر دیگر ندیدم

او سر یاری ندارد

قصه کوته رنج عاشق

خواب و بیداری ندارد

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

ای خوش آن دم وان غرور خواب نوشین

خواب نوشین خواب نوشین

وان نشاط وان سرور وصل دوشین

وصل دوشین وصل دوشین وصل دوشین

دانلود آهنگ خواب نوشین از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید