آهنگ رازقی از داریوش

رازقی پرپر شد باغ در چله نشست

تو به خاک افتادی کمر عشق شکست

ما نشستیم و تماشا کردیم

آهنگ رازقی از داریوش
دلم می‌خواد گریه کنم برای قتل‌عام گـل

برای مرگ رازقی دلم می‌خواد گریه کنم

برای نابودی عشق واسه زوال عاشقی

وقتی ‌که قلبها و گـلها شکسته و پرپر شدن

وقتی ‌که باغچه‌های عشق سوختن و خاکستر شدن

من و تو از گـل کاغذی باغچه‌ای داشتیم توی خواب

با خشتهای مقوایی خونه می ‌ساختیم روی آب

وقتی ‌که ما تو جشن شب ستاره بارون می ‌شدیم

وقتی ‌که پشت سنگر سایه‌ها پنهون می ‌شدیم

از نوک بال کفترها خون پریدن می ‌چکید

صدای بیداری عشق رو خواب شب خط می ‌کشید

دلم می ‌خواد گریه کنم برای قتل‌عام گـل

برای مرگ رازقی دلم می ‌خواد گریه کنم

برای نابودی عشق واسه زوال عاشقی

از پشت دیوارهای شهر انگار صدای پا میاد

آوازخون در به در انگار یه همصدا می‌خواد

ابر سیاه رفتنیه خورشید دوباره در میاد

دوباره گـل میده از عاشقها خبر میاد

دلم می ‌خواد گریه کنم برای قتل‌عام گل

برای مرگ رازقی دلم می ‌خواد گریه کنم

برای نابودی عشق واسه زوال عاشقی

دانلود آهنگ رازقی از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید