آهنگ زرگری از حسن شماعی زاده

آهنگ زرگری از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم اقاقی منتشر شد.

آخه به هر زبون میگم دوست دارم

بازم به من میگی نمیشه باورم

آهنگ زرگری از حسن شماعی زاده

اگه تو از بری زبون زرگری اگه تو از بری زبون زرگری

دزسزتز دازارزمز دزسزتز دازارزمز

چطور نمی خونی تو از نگاه من

که با نگات داره یه عالمه سخن

با خط این نگاه تو نیستی آشنا

زبون زرگری برات میگم بیا

دزسزتز دازارزمز دزسزتز دازارزمز

نه شعر عاشقانه ها نه نغمه و ترانه ها

نه حرفها و مایه ها نه گوشه و کنایه ها

درت اثر نکرد زبون مادری بیا برات بگم زبون زرگری

دزسزتز دازارزمز دزسزتز دازارزمز

دانلود آهنگ زرگری از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید