آهنگ سنگ خارا از حبیب

آهنگ سنگ خارا از حبیب که در قالب آلبوم کویر باور منتشر شد.

به مژگان خارهای راه رفتن

به ناخن سنگ های خاره سفتن

به بی تقصیری اندر حبس تاریک

پیام حکم قتل خود شنفتن

آهنگ سنگ خارا از حبیب

مرا خوشتر بود ازیک تملق

به نزد مردمان سفله گفتن

به مژگان خار های راه رفتن

به ناخن سنگ های خاره سفتن

به بی تقصیری اندر حبس تاریک

پیام حکم قتل خود شنفتن

مرا خوشتر بود ازیک تملق

به نزد مردمان سفله گفتن

دانلود آهنگ سنگ خارا از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید