آهنگ صدایم کن از داریوش

آهنگ صدایم کن از داریوش که در قالب آلبوم جنگل منتشر شد.

صدایم کن صدایم کن ای صدای تو شیشه شب را سنگ ویرانی

صدایم کن ایصدای تو پرده شب را چنگ ویرانی

آهنگ صدایم کن از داریوش

خوشا با صدای تو از خود گذشتن

صدایم کن، صدایمکن، صدایم کن

صدای تو خنجر صدای تو سنگر

از این دام وحشت رهایمکن

بخوان آواز همیشه سبز رها شدن از شب بسته

که تا شکوفد گلهای سرخ ترانهبر هر لب بسته

به جشن طلوع گل و نور و گندم

صدایم کن، صدایم کن، صدایمکن

در این فصل گلگون در این باغ پَرپَر

برای شکفتن رهایم کن

ببین شبِخون به باغ گلگون چگونه دشنه می‌بارد

بخوان و بخوانیم سرود شکفتن که شام خون سحردارد

سحر دارد، سحر دارد

صدایم کن ای صدای تو بانگ بیداری در دیارما

صدایم کن ای صدای تو شعر سرخ خشم تبار ما

خوشا با صدای تو از خودگذشتن

صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن

صدای تو خنجر صدای تو سنگر

از ایندام وحشت رهایمکن

دانلود آهنگ صدایم کن از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید