آهنگ قوم به حج رفته از عارف

آهنگ قوم به حج رفته از عارف که در قالب آلبوم آینه در آینه منتشر شد.

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

آهنگ قوم به حج رفته از عارف

بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سر گشته شما در چه هوایید

گر صورت بی صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

ده بار از آن راه به آن خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام بر آیید

بر آیید

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید

یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

خدایید

آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید

از صاحب آن خانه نشانی بنمایید

با این همه آن رنجش و ما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

دانلود آهنگ قوم به حج رفته از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید