آهنگ محتاج از حبیب

آهنگ محتاج از حبیب که در قالب آلبوم صفر منتشر شد.

ای دیر بدست امده بس زود برفتی

اتش زدی اندر منو چون دود برفتی

چون ارزوی تنگ دلان دیر رسیدی

چون دوستی سنگدلان زود برفتی

آهنگ محتاج از حبیب

چون ارزوی تنگ دلان دیر رسیدی

چون دوستی سنگدلان زود برفتی

ای دیر بدست امده بس زود برفتی

اتش زدی اندر منو چون دود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

ازداغ فراغ تو براسود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

ازداغ فراغ تو براسود برفتی

نا گشته من از بند تو ازاد که جسته

نا کرده مرا وصل توخشنود برفتی

نا کرده مرا وصل توخشنود برفتی

اهنگ جان من دلسوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

اهنگ جان من دلسوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

ای دیر بدست امده بس زود برفتی

اتش زدی اندر منو چون دود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

ازداغ فراغ تو براسود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

ازداغ فراغ تو براسود برفتی

نا گشته من از بند تو ازاد که جسته

نا کرده مرا وصل توخشنود برفتی

نا کرده مرا وصل توخشنود برفتی

اهنگ جان من دلسوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

اهنگ جان من دلسوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

ای دیر بدست امده بس زود برفتی

اتش زدی اندر منو چون دود برفتی

ای دیر بدست امده بس زود برفتی

اتش زدی اندر منو چون دود برفتی

دانلود آهنگ محتاج از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید