آهنگ مطرب دل از محمدرضا شجریان

آهنگ مطرب دل از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ بی تو به سر نمیشود (به همرای همایون) منتشر شد.

با من صنما دل یک دله کن

گر سر ننهم آنگه گله کن

آهنگ مطرب دل از محمدرضا شجریان

مجنون شده‌ام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن

با من صنما دل یک دله کن

گر سر ننهم آنگه گله کن

مجنون شده‌ام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن

سی پاره به کف در چله شدی

سی پاره منم ترک چله کن

مجهول مرو با غول مرو

زنهار سفر با قافله کن

ای مطرب دل زان نغمه خوش

این مغز مرا پرمشغله کن

ای زهره و مه زان شعله رو

دو چشم مرا دو مشعله کن

ای موسی جان شبان شده‌ای

بر طور برو ترک گله کن

نعلین ز دو پا بیرون کن و رو

در دست طوی پا آبله کن

تکیه گه تو حق شد نه عصا

انداز عصا و آن را یله کن

فرعون هوا چون شد حیوان

در گردن او رو زنگله کن

دانلود آهنگ مطرب دل از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید