آهنگ نامه از حبیب

آهنگ نامه از حبیب که در قالب آلبوم جوونی منتشر شد.

گر نامه ای مینویسی به باران

سلام مرا نیز بنویس

اگر نامه ای مینویسی به خورشید

سلام مرا نیز بنویس

آهنگ نامه از حبیب

سلام مرا از دل کاهگل با باران

سلام مرا در شب سرد نومید

اگر نامه ای مینویسی به دریا

سلام مرا نیز بنویس

سلام مرا با اگرها ایا

به مرغان صحرا در ان جستجوها

سلام مرا نیز بنویس

اگر نامه ای مینویسی

سلام پر از شوق بر باد دادن ارزوه

دانلود آهنگ نامه از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید