آهنگ نجات از داریوش

آهنگ نجات از داریوش که در قالب آلبوم به من نگو دوست دارم منتشر شد.

نجات من بدست توست از این محبس نجاتم ده

لباس کهنه تن را بسوزان و حیاتم ده

بیا و نقطه پایان به شعر عمر من بگذار

تنم دیوار بین ماست تنم را ایز میان بردار

آهنگ نجات از داریوش

مرا از وحشت و تردید رها کن تا رها باشم

هوای صبح بیداری شهادت را صدا باشم

همیشه در مصاف مرگ نقاب از چهره میافتد

چه در میدان چه در بستر پس از بیماری ممتد

بیا و جامه عصیان بپوشان بر صدای من

که تنها سهم من این است هراس بی صدا مردن

مرا از وحشت و تردید رها کن تا رها باشم

هوای صبح بیداری شهادت را صدا باشم

نقاب از چهره ام بردار به آیینه نشانم ده

سکوتم بدتر از مرگ است بمیرانم زوالم ده

بیا و جامه عصیان بپوشان بر صدای من

که تنها سهم من این است هراس بی صدا مردن

مرا از وحشت و تردید رها کن تا رها باشم

هوای صبح بیداری شهادت را صدا باشم

دانلود آهنگ نجات از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید