آهنگ نوایی از عارف

آهنگ نوایی از عارف که در قالب آلبوم آینه در آینه منتشر شد.

نوایی نوایی نوایی نوایی

همه باوفایند تو گل بی وفایی

غمت در نهانخانه دل نشیند

بنازی که لیلی

آهنگ نوایی از عارف

بنازی که لیلی به محمل نشیند

به دنبال محمل چنان زار گریم

به دنبال محمل چنان زار گریم

که از گریه ام ناقه در گل نشیند

که از گریه ام ناقه در گل نشیند

نوایی نوایی

نوایی نوایی نوایی نوایی

همه باوفایند تو گل بی وفایی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

زبامی که برخاست مشکل نشیند

زبامی که برخاست مشکل نشیند

بنازم به بزم محبت که آنجا

بنازم به بزم محبت که آنجا

گدایی به شاهی مقابل نشیند

گدایی به شاهی مقابل نشیند

نوایی نوایی

نوایی نوایی نوایی نوایی

همه باوفایند تو گل بی وفایی

خوشا کاروانی که شب راه طی کرد

خوشا کاروانی که شب راه طی کرد

دم صبح اول به منزل نشیند

دم صبح اول به منزل نشیند

به دنبال محمل سبکتر قدم زن

به دنبال محمل سبکتر قدم زن

مبادا غباری به محمل نشیند

مبادا غباری به محمل نشیند

دانلود آهنگ نوایی از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید