آهنگ کوچه از معین

آهنگ کوچه از معین که در قالب آلبوم آرزو منتشر شد.

امشب ای سرو من در کنار کیستی

دوش بودی یار من . امروز یار کیستی

برده ای صبر و قرار از من

رفتی از نظر . ای قرار جان و دل
آهنگ کوچه از معین
ای قرار جان و دل . صبر و قرار کیستی

امشب سر هر کوچه دنبال تو می گردم

هر ره گذری گوید من عاشق و ولگردم

از ره گذران پرسم . من جا و مکان تو

بر هر گذری گویم . من نام و نشان تو

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

در مسجد و میخانه من نام تو را گویم

در کعبه و بت خانه .من باز تو را جویم

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

امشب سر هر کوچه دنبال تو می گردم

هر ره گذری گوید من عاشق و ولگردم

از ره گذران پرسم . من نام و نشان تو

بر هر گذری گویم .من جا و مکان تو

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

در مسجد و میخانه من باز تو را جویم

در کعبه و بت خانه .من نام تو را گویم

گر می شنوی صوتم . اواز ده اینجایم

تا پر بکشم سویت . من با دل شیدایم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

من دور تو می گردم .من دور تو می گردم

دانلود آهنگ کوچه از معین : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید