آهنگ یکی به دادم برسه از حسن شماعی زاده

آهنگ یکی به دادم برسه از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم خداحافظ منتشر شد.

برقی زده نگاهی اتش کشیده ما را برقی زده نگاهی اتش کشیده ما را

دل رفته برنگشته ای عاشقان خدا را گفتم که خونبهای دل رو بده زلبها

آهنگ یکی به دادم برسه از حسن شماعی زاده

شیرین زبونی کرده خرید مفت فردا یکی بدادم برسه واویلا

یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

بخواد نخواد فداش میشم قربونی نگاش میشم

یه روز بلا گردون اون چشمای دل سیاش میشم

بخواد نخواد دل دیگه رفته ای داد خونه خرابم دیگه خونش اباد

بخواد نخواد دل دیگه رفته ای داد خونه خرابم دیگه خونش اباد

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

برقی زده نگاهی اتش کشیده ما را

برقی زده نگاهی اتش کشیده ما را

دل رفته برنگشته ای عاشقان خدا را

گفتم که خونبهای دل رو بده زلبها

شیرین زبونی کرده خرید مفت فردا

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

بخواد نخواد فداش میشم قربونی نگاش میشم

یه روز بلا گردون اون چشمای دل سیاش میشم

بخواد نخواد دل دیگه رفته ای داد خونه خرابم دیگه خونش اباد

بخواد نخواد دل دیگه رفته ای داد خونه خرابم دیگه خونش اباد

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

دلبر من بجای دل تو سینش انگار خدا گذاشته سنگ خارا

دانلود آهنگ یکی به دادم برسه از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید