آهنگ افسانه ها از داریوش

آهنگ افسانه ها از داریوش که در قالب آلبوم دوباره میسازمت وطن منتشر شد.

افسانه عشق و جنون رفته ز خاطر تاکنون

آن تک سوار قصه ها  با اسب خود شد واژگون

آهنگ افسانه ها از داریوش

بس عهدها بشکسته شد دیگر خدا هم خسته شد

در کارزار زندگی بازوی مردان بسته شد

ای چرخ افسونت چه شد الوند و سیحونت چه شد

بر تنب کوچک تا ارس کاوه فریدونت چه شد

صفرا طلایه دار کو آن نقطه پرگار کو

در شهر آزادی  دری  بر قامت دیوار کو

شهنامه خانی دیر شد   سیمرغ در زنجیر شد

آرش، کماندار زمان   آماج زخم تیر شد

فریادها بر باد شد  فریاد زیر آب شد ارابه‌

سردار عشق  افسانه ای در خواب شد

دانلود آهنگ افسانه ها از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید