آهنگ بازا از سیاوش قمیشی

آهنگ بازا از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم حادثه منتشر شد.

باز آ که بروید باز، دل گل خزانش را
باز آ که ببوید باز، عشق جاودانش را

آهنگ بازا از سیاوش قمیشی

باز آ که بگوید باز، دل درد نهانش را
باز آ که بجوید باز، دل جا و مکانش را

 

دانلود آهنگ بازا از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید