آهنگ با شما آیندگانم از داریوش

آهنگ با شما آیندگانم از داریوش که در قالب آلبوم بچه های ایران منتشر شد.

با شما آیندگانم ای جهانسازان خشنود

ای برابرهای فردا قرن ما قرنی چنین بود

آهنگ با شما آیندگانم از داریوش

قرن زندان ، قرن میله قرن اعدام حقیقت

قرن تن دادن به دارو قرن کشتار شهامت

قرن استعمار خاک و قرن استثمار انسان

قرن تن دادن به دارو دل بردن از دیاران

قرن دلالان خون و قرن همخوانه فروشان

قرن ضحاکان پیرو سلطهء افعی بدوشان

قرن زندان ، قرن میله قرن اعدام حقیقت

قرن تن دادن به دارو قرن کشتار شهامت

دانلود آهنگ با شما آیندگانم از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید