آهنگ بترس از من از عارف

آهنگ بترس از من از عارف که در قالب آلبوم نازک منتشر شد.

گر حرفی سرودی روی لب ها نیست

و زنگ نعره ای در گوش شب ها نیست

آهنگ بترس از من از عارف

اگر اکنون هجوم درد و تنهاییست

اگر امید من امید رویاییست

بترس از من بترس ازمن

از این سیل جدا افتاده مغرور

بترس از من بترس ازمن

که پر کینه نگاهت می کنم از دور

نخواهم رفت ، خواهم ماند

روزی با تو ، خواهم خواند

سرودی را که از چشمم نمی خوانی

حدیثی را که جز رویا نمی دانی

برایت مهربان بودم

تو می دانستی و نا مهربان بودی

به پایت زندگی دادم

تو رنجم دادی و در فکر جان بودی

گرفتی هر چه از من بود

چو دشمن مرا پا بستی و رفتی

چو ترسیدی که بگریزم

پل پیوندمان بشکستی و رفتی

بترس از من بترس ازمن

از این سیل جدا افتاده مغرور

بترس از من بترس ازمن

که پر کینه نگاهت می کنم از دور

بترس از من بترس ازمن

از این سیل جدا افتاده مغرور

بترس از من بترس ازمن

که پر کینه نگاهت می کنم از دور

دانلود آهنگ بترس از من از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید