آهنگ بلوچی از احمد آزاد

https://persian-fa.ir/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-5-4.jpg

بیا تا چشم مستت را ببوسم دیدی سر انجامم انار سیستانم

تا چشم می پرستت را ببوسم ای یار جانانم بردی دل و جانم

اگر تیری زنی در قلب عاشق دیدی سر انجامم انار سیستانم

به وقت مردنم دستت را ببوسم دیدی سرانجامم انار سیستانم

دیدی سر انجامم انار سیستانم تو نی نکن با دلم ای نازنین من درد تو بر جانم

درد تو بر جانم

اگر بر دل زنی صد چوب کاری دیدی سر انجامم انار سیستانم

نه ترک تو کنم نه ترک یاری ای یار جانانم بردی دل و جانم

اگر من صد باره دورت بگردم دیدی سر انجامم انار سیستانم

هنوز از من می اید بوی یاری دیدی سرانجامم انار سیستانم

دیدی سر انجامم انار سیستانم تو نی نکن با دلم ای نازنین من درد تو بر جانم

درد تو بر جانم

امشب که یاری دارم سبزه نگاری دارم گل و زاری دارم مثل گل و زلیخا

ببین

چه حالی دارم

امشب که یاری دارم سبزه نگاریدارم گل و زاری دارممثل گل و زلیخا

ببین

چه حالی دارم

امشب که یاری دارم سبزه نگاریدارم گل و زاری دارممثل گل و زلیخا

دل بی قراری دارم امشب که یاری دارم سبزه نگاری دارم مثل گل و زلیخا

خوش روزگاری دارم امشب که یاری دارم سبزه نگاری دارم مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

امشب که یاری دارم سبزه نگاری دارم گل و زاری دارم مثل گل و زلیخا

امشب که یاری دارم سبزه نگاری دارم گل و زاری دارم مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

دوره ی غم سر اومد یار سیمین ور اومد با ناز بیشتر اومد مثل گل و زلیخا

جونی از سر اومد وقتی یار از در اومد خوب بود و بهتر اومد مثل گل و زلیخا

امشب که یاری دارم سبزه نگاری دارم گل و زاری دارم مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

مثل گل و زلیخا

دانلود آهنگ بلوچی از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید