آهنگ تصنیف ز دست محبوب از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف ز دست محبوب از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ وفا (به همرای همایون) منتشر شد.

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم

وز هجر رویش، دیده جیحون کنم وز هجر رویش، دیده جیحون کنم

 آهنگ تصنیف ز دست محبوب از محمدرضا شجریان

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم

وز هجر رویش، دیده جیحون کنم وز هجر رویش، دیده جیحون کنم

یارم چو شمع محفل است، دیدن رویش مشکل است

سرو مرا پا در گل است، برخط و خالش مایل است، برخط و خالش مایل است

یار من دلدار من، کمتر جفا کن

یادی، آخر تو زماکن یادی، آخر تو زماکن

رفتم برآن ماهرو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخن ها مو به مو

یار من دلدار من، کمتر جفا کن یادی، آخر تو زماکن یادی، آخر تو زماکن

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم

وز هجر رویش، دیده جیحون کنم وز هجر رویش، دیده جیحون کنم

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم

وز هجر رویش، دیده جیحون کنم وز هجر رویش، دیده جیحون کنم

یارم چو شمع محفل است، دیدن رویش مشکل است

سرو مرا پا در گل است، برخط و خالش مایل است، برخط و خالش مایل است

یار من دلدار من، کمتر جفا کن یادی، آخر تو زماکن یادی، آخر تو زماکن

رفتم برآن ماهرو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخن ها مو به مو

یار من دلدار من، کمتر جفا کن

یادی، آخر تو زماکن یادی، آخر تو زماکن یادی، آخر تو زماکن

دانلود آهنگ تصنیف ز دست محبوب از محمدرضا شجریان : دانلود

 

دیدگاه خود را بگذارید