آهنگ تصنیف ز من نگارم از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف ز من نگارم از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ وفا (به همرای همایون) منتشر شد.

زمن نگارم حبیبم خبر ندارد عزیز من آخ

به حال زارم طبیبم نظر ندارد

آهنگ تصنیف ز من نگارم از محمدرضا شجریان

خبر ندارم من، از دل خود حبیبم

دل من از من حبیبم خبر ندارد عزیز من آخ

دل من از من طبیبم خبر ندارد

کجا رود دل عزیز من آخ که دلبرش نیست

کجا رود دل عزیز من آخ که دلبرش نیست

کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد، طبیب من آخ

کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق

که غیر خون جگر ندارد

که غیر خون جگر ندارد

همه سیاهی حبیبم همه تباهی، عزیز من آخ

مگر شب ما حبیبم سحر ندارد

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق

که غیر خون جگر ندارد

که غیر خون جگر ندارد

همه سیاهی حبیبم همه تباهی، عزیز من آخ

مگر شب ما حبیبم سحر ندارد

جز انتظار و جز استقامت حبیبم

وطن علاج دگر ندارد عزیز من آخ وطن علاج دگر ندارد

بهار مضطر عزیز من آخ منال دیگر

بهار مضطر عزیز من آخ منال دیگر

که آه و زاری حبیبم اثر ندارد، عزیز من آخ

که آه و زاری حبیبم اثر ندارد، عزیز من آخ

که آه و زاری حبیبم اثر ندارد

دانلود آهنگ تصنیف ز من نگارم از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید