آهنگ جوونی از حبیب

آهنگ جوونی از حبیب که در قالب آلبوم جوونی منتشر شد.

منم اون همسایهء دیوار به دیوار منم اون مرغک عشقت روی دیوار

منم اون همسایهء دیوار به دیوار منم اون مرغک عشقت روی دیوار

آهنگ جوونی از حبیب

منم اون ساده دل عاشق بی باک منم اون برگ گلِ تازه و نمناک

منم اون همسایه دیوار به دیوار منم اون مرغک عشقت روی دیوار

جوونیه و سادگیه و خوشگلی عاشقیه و زندگی و دل دادگی

جوونیه و سادگیه و خوشگلی عاشقیه و زندگی و دل دادگی

میاد بیرون مثل طلوع خورشید مثل زُمرّدی که در شبانگاه

میزنه آتش به دلم اون نگاه آه چه کردم که کردم نگاه

آه چه کردم که کردم نگاه میگم که این ماه است که از در اومد

قامتِ زیباشو ببین دراومد میگم که این ماه است که از در اومد

قامتِ زیباشو ببین دراومد جوونیه و سادگیه و خوشگلی

عاشقیه و زندگی و دل دادگی جوونیه و سادگیه و خوشگلی

عاشقیه و زندگی و دل دادگی میاد بیرون مثل طلوع خورشید

مثل زُمرّدی که در شبانگاه میزنه آتش به دلم اون نگاه

آه چه کردم که کردم نگاه آه چه کردم که کردم نگاه

میگم که این ماه است که از در اومد قامت زیباشو ببین دراومد

دانلود آهنگ جوونی از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید