آهنگ خواب از بنیامین

Related image

می بینی گریه کردم خواب دیدم

یه روزی من تو رو از دست می دم

می بینی گریه کردم خواب دیدم

خواب دیدم تو رو از دست می دم

نگو این خواب من تنها یه خوابه

نگو این گریه کردن ها یه خوابه نگو

نگو این خواب من تنها یه خوابه

نگو این گریه کردن ها یه خوابه

نگو این خواب من تنها یه خوابه

کنار گریه خوابیدم بازم خواب تو رو دیدم

کنار گریه خوابیدم بازمبازم خواب تو رو دیدم

تو خواب از خواب ترسیدم

تو می رفتی

تو می رفتی و می دیدم

تو می رفتی

ازت از عشق پرسیدم

تو هم شعر عجیبی زیر لب خوندی که معنیشو نفهمیدم

ازت از عشق پرسیدم

تو هم شعر عجیبی زیر لب خوندی که معنیشو نفهمیدم

داد زدمو نشنیدی

فریاد زدمو تو ندیدی

داد زدمو نشنیدی

فریاد زدمو

منو نمی خوای

تو منو نمی خوای

نمی خوای

دانلود آهنگ خواب از بنیامین : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید