آهنگ خودشه از حبیب و محمد

آهنگ خودشه از حبیب و محمد که در قالب آلبوم خودشه منتشر شد.

اونی که داره میاد حتما خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آره خودشه

آهنگ خودشه از حبیب و محمد

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آی خودشه

اونی که دلم همیشه دنبالشه

اونی که داره میاد حتما خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

از تو جاده ها رسیده آره خودشه

عطرش هرجایی پیچیده وای خودشه

خود خودشه آره خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آی خودشه

اونی که دلم همیشه دنبالشه

میدونه اندازه من کسی دوسش نداره

دلم با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

میدونه اندازه من کسی دوسش نداره

دلم با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

شاید اومده که باورم کنه

بگه موندگاره راحتم کنه

شاید اومده که باورم کنه

بگه موندگاره راحتم کنه

اومده بگه میمونه میخواد مال من باشه

اومده بگه میمونه میخواد مال من باشه

نباشه خودش میدونه میخوام دنیا نباشه

اومده بگه میمونه میخواد مال من باشه

نباشه خودش میدونه میخوام دنیا نباشه

خود خودشه آره خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آی خودشه

اونی که دلم همیشه دنبالشه

میدونه اندازه من کسی دوسش نداره

دلم با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

میدونه اندازه من کسی دوسش نداره

دلم با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

شاید اومده که باورم کنه

بگه موندگاره راحتم کنه

شاید اومده که باورم کنه

بگه موندگاره راحتم کنه

خود خودشه آره خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آی خودشه

اونی که دلم همیشه دنبالشه

خود خودشه آره خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آی خودشه

اونی که دلم همیشه دنبالشه

خود خودشه آره خودشه

اونی که نگاه من دنبالشه

خود خودشه آی خودشه

اونی که دلم همیشه دنبالشه

دانلود آهنگ خودشه از حبیب و محمد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید