آهنگ در این عشق از داریوش

آهنگ در این عشق از داریوش که در قالب آلبوم رومی منتشر شد.

بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید

بمیرید . بمیرید . وز این مرگ مترسید

کر این خاک برآیید . سماوات بگیرید

آهنگ در این عشق از داریوش

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید

بمیرید…

مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راهی ار نزدیکتر داری بگو

بمیرید…

بمیرید . بمیرید . وز این ابر برآیید

چو زین ابر برآیید . همه بدر منیرید

بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید

بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید

ما ز بالاییم و بالا میرویم

ما ز دریاییم و دریا میرویم

ما از اینجا و آنجا نیستیم

ما ز بیجاییم و بیجا میرویم

کشتی نوحیم در طوفان روح

لاجرم بی دست و بی پا میرویم

همچو موج از خود برآوردیم سر

باز هم در خود تماشا میرویم

اختر ما نیست در دور قمر

لاجرم فوق ثریا میرویم

ما ز بالاییم و بالامیرویم…

دانلود آهنگ در این عشق از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید