آهنگ دستم بگیر از احمد آزاد

احمد آزاد (1)

روزگار مهربانی ها گذشت همدمی ها همزبانی ها گذشت

لحظه های بیقراری های دل با جوانی رفت و هرگز بر نگشت

مست مست دیوانه دستم بگیر راهی می خانه ام دستم بگیر

من در این مهنت سرای بیکسی باهمه بیگانه ام دستم بگیر

دستم بگیر که زار و خستم مست و خراب و دل شکستم

پشت در می خونه عشق به امید تو نشستم

دستم بگیر که زار و خستم مست و خراب و دل شکستم

پشت در می خونه عشق به امید تو نشستم به امید تو نشستم

من به کوی می فروشان میروم افتان و خیزان سر خوش و مستان و غزل خوانم

ساغر و ساقی پناهم من رفیق باده نوشانم

لحظه ای از عمر باقی مانده

ساقی باز کن می خانه را پر شده پیمانه عمر

پر شده پیمانه عمر

پر کن این پیمانه را

روزگار مهربانی ها گذشت همدمی ها همربانی ها گذشت

لحظه های بیقراری های دل با جوانی رفت و هرگز بر نگشت

مست مست دیوانه دستم بگیر راهی می خانه ام دستم بگیر

من در این محنت سرای بیکسی باهمه بیگانه ام دستم بگیر

دستم بگیر که زار و خستم مست و خراب و دل شکستم

پشت در می خونه عشق به امید تو نشستم

پشت در می خونه عشق به امید تو نشستم

 

 

دانلود آهنگ دستم بگیر از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید