آهنگ دلباخته از احمد آزاد

Related image

حالا که دوستت دارم گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

ای فرشته خو دختر

ای از همه زیباتر

گل پیکر وطنازیبادلم نکن بازی

بادلم نکن بازی

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

باعشوه وباافسون

بااون لبای میگون

میکُشی بایه غمزه زنده میکُنی آسون

زنده میکُنی آسون

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

عقل ودین ود نیام و جمله آرزوهام و زندگی امروز ودورنمای فردا مو

فرش زیرپات کردم

قربون چشات کردم

فرش زیرپات کردم

قربون چشات کردم

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

ای فرشته خو دختر

ای از همه زیباتر

گل پیکر وطنازیبادلم نکن بازی

بادلم نکن بازی

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

باعشوه وباافسون

بااون لبای میگون

میکُشی بایه غمزه زنده میکُنی آسون

زنده میکُنی آسون

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

عقل ودین ود نیام و جمله آرزوهام

و زندگی امروز ودورنمای فردا مو

فرش زیرپات کردم

قربون چشات کردم

فرش زیرپات کردم

قربون چشات کردم

حالا که دوستت دارم

گشته عاشقی کارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

مهربونی ویاری ازتوا نتظاردارم

دانلود آهنگ دلباخته از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید