آهنگ دیوار موش داره از حسن شماعی زاده

آهنگ دیوار موش داره از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

دیوار موش داره موش هم گوش داره

دیوار موش داره موش هم گوش داره

اگه دوسم داریتوی کوچه جار نزنی

هی هوار هوار هوار هوار نزنی

آهنگ دیوار موش داره از حسن شماعی زاده

شبها دیوارک پشت دیوار نزنی

هی هوار هوار هوار هوار نزنی

دیوار موش داره موش هم گوش داره

دیوار موش داره موش هم گوش داره

به هر کی رازتو تو نگو سور و ساتتو تو نگو

اگه دوسم داری که داری تو هر چار دیواری تو نگو

خنده ات تو فضا میپیچه

حرفات تو هوا میپیچه

زیر هفت آسمون شهر اسمت همه جا میپیچه

دیوار موش داره موش هم گوش داره

دیوار موش داره موش هم گوش داره

بپا انگشت نمام نکنی از اینا بدترام نکنی

بپا انگشت نمام نکنی از اینا بدترام نکنی

اگه تنها دیدیم تو کوچه بهتره که سلام نکنی

بهتره که سلام نکنی

اگه دوسم داری توی کوچه جار نزنی

هی هوار هوار هوار هوار نزنی

شبها دیوارک پشت دیوار نزنی

هی هوار هوار هوار هوار نزنی

به هر کی رازتو تو نگو سور و ساتتو تو نگو

اگه دوسم داری که داری تو هر چار دیواری تو نگو

خنده ات تو فضا میپیچه

حرفات تو هوا میپیچه

زیر هفت آسمون شهر اسمت همه جا میپیچه

دیوار موش داره موش هم گوش داره

دیوار موش داره موش هم گوش داره

بپا انگشت نمام نکنی از اینا بدترام نکنی

بپا انگشت نمام نکنی از اینا بدترام نکنی

اگه تنها دیدیم تو کوچه بهتره که سلام نکنی

بهتره که سلام نکنی

اگه دوسم داری توی کوچه جار نزنی

هی هوار هوار هوار هوار نزنی

شبها دیوارک پشت دیوار نزنی

هی هوار هوار هوار هوار نزنی

دانلود آهنگ دیوار موش داره از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید