آهنگ رهگذر عمر از داریوش

آهنگ رهگذر عمر از داریوش که در قالب آلبوم نفرین نامه منتشر شد.

رهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک

رهگذار عمر راهی بر فضایی دور یا نزدیک

آهنگ رهگذر عمر از داریوش

کس نمیداند کدامین روز می‌آید

کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

چیست این افسانه هستی خدایا چیست

پس چرا آگاهی از این قصه مارا نیست

کس نمی‌داند کدامین روز می‌آید

کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

کس نمی‌داند کدامین روز می‌آید

کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

صحبت از مهر و محبت چیست

جای آن در قلب ما خالی است

روزی انسان بَرده عشق و محبت بود

جز ره مهر و وفا راهی نمی‌پیمود

کس نمیداند کدامین روز می‌آید

کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

کس نمی‌داند کدامین روز می‌آید

کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

چیست این افسانه هستی خدایا چیست

پس چرا آگاهی از این قصه مارا نیست

کس نمیداند کدامین روز می‌آید

کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد

دانلود آهنگ رهگذر عمر از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید