آهنگ زهی عشق(فرامرز اصلانی) از داریوش

آهنگ زهی عشق از داریوش که در قالب آلبوم رومی منتشر شد.

زهی عشق ، زهی عشق که ما راست خدایا

چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا

چه گرمیم ، چه گرمیم از این عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

آهنگ زهی عشق از داریوش

فرو ریخت ، فرو بیخت شهنشاه سواران

زهی گرد ، زهی گرد که برخاست خدایا

فتادیم ، فتادیم بدان سان که نخیزیم

ندانیم ، ندانیم چه غوغاست خدایا

نه دامی است نه رنجیر ، همه بسته چراییم

چه بند است ، چه زنجیر که بر پاست خدایا

زهی عشق ، زهی عشق که ما راست خدایا

چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا

چه گرمیم ، چه گرمیم از این عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

دانلود آهنگ زهی عشق از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید