آهنگ سلام از داریوش

آهنگ سلام از داریوش که در قالب آلبوم خاک خوب مهربونی منتشر شد.

سلام سلام سلام ای خاک خوب مهربانی

درفش درفش درفش سر فراز کاویانی

سلام ای گم شده در بودن خویش

به یغما رفته هم آیین و هم کیش

آهنگ سلام از داریوش

سلام سلام سلام ای سرزمین آریایی

دریغ دریغ دریغا دوری و درد و جدایی

سلام ایران من کی رفتی از یاد

که بودی مهد خوبان خانهء داد

سلام ای اهل دل را جای ایران

دلیران را دل خاک تو معبد

سلام ای شهر خوب شهر آرش

سیاوش را کجا می سوزد آتش

چرا شب نالهء تلخی تو اکنون

هراست کی بدی از دشمن دون

کجا تیمورو چنگیز و سکندر

توانای نبردت ای قلندر

شگفتا گر ببینت روشنایی

نهان ماند نوا در بی نوایی

سلام سلام سلام ای خاک خوب مهربانی

درفش درفش درفش سر فراز کاویانی

سلام ای گم شده در بودن خویش

به یغما رفته هم آیین و هم کیش

سلام سلام سلام ای سرزمین آریایی

دریغ دریغ دریغا دوری و درد و جدایی

سلام ایران من کی رفتی از یاد

که بودی مهد خوبان خانهء داد

دانلود آهنگ سلام از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید