آهنگ صبح است ساقیا تصنیف از محمدرضا شجریان

آهنگ صبح است ساقیا تصنیف از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم دستان منتشر شد.

صبح است ساقیا

صبح است ساقیا

قدحی پر شراب کن

صبح است ساقیا

آهنگ صبح است ساقیا تصنیف از محمدرضا شجریان

صبح است ساقیا

قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

شتاب کن

زآن پیشتر

که عالم فانی شود خراب

زآن پیشتر

که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند

زنهار

زنهار کاسه سر ما پر شراب کن

کار صواب باده پرستی است حافظا

برخیز

برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

دانلود آهنگ صبح است ساقیا از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید