آهنگ صحبت از داریوش

آهنگ صحبت از داریوش که در قالب آلبوم رومی منتشر شد.

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند

چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند ، رفتند

آهنگ صحبت از داریوش

رفتن در آن خانه که بینند خدا را

بسیار بجستند خدا را ندیدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف

ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند

کی خانه پرستان

کی خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ

آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند

دانلود آهنگ داریوش به نام صحبت

دانلود آهنگ صحبت از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید