آهنگ طنین صلح از اندی

صـــلـح ســپـیـد و آبـی

چــتـر قـشــنگ روشــن

یه روز می افته سایه اش

رو آســـمـون مــیـــهــن

Related image


عـشــقـه دوبـاره بـا مــا

عـشــقـه دوبـاره بـا مـن

مـردم دل شــکــســتـه

چـشــم انـتـظـار صلحن

ای عاشـــقـای ایــــرون

خســتـه از ایـن زمــونـه

چــتـر قشــنـگ روشـن

وا می شه روی خــونـه

زمــونـه بـا عـاشــــقـا

هـمـیـشــه مـهــربونـه

چشـمـای چـرخ گـردون

می شمره لحظه ها رو

زنــده کــنـیـن بــهـارو

زنــده کــنـیـن بــهـارو

صـــلـح ســپـیـد و آبـی

چــتـر قـشــنگ روشــن

یه روز می افته سایه اش

رو آســـمـون مــیـــهــن

عـشــقـه دوبـاره بـا مــا

عـشــقـه دوبـاره بـا مـن

مـردم دل شــکــســتـه

چـشــم انـتـظـار صلحن

صـــلـح ســپـیـد و آبـی

چــتـر قـشــنگ روشــن

یه روز می افته سایه اش

رو آســـمـون مــیـــهــن

عـشــقـه دوبـاره بـا مــا

عـشــقـه دوبـاره بـا مـن

مـردم دل شــکــســتـه

چـشــم انـتـظـار صلحن

قربون خاک خونه قلبها چه مهربونه

حافظ خاک وطن خدای آسمونه

یه روزی چتر روشن وا میشه روی خونه

میون سبز و قرمز صلح سفید می مونه

صلح سپید و آبی…

دانلود آهنگ طنین صلح از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید