آهنگ فاصله از داریوش

آهنگ فاصله از داریوش که در قالب آلبوم اشک منتشر شد.

بت شکسته پشت و پهلو، بت خمیده چون گدا را

دستان هوا می کرد می گفت، شکرت ای بار تعالی

آهنگ فاصله از داریوش

شاکر ز چه ای؟ گفتمش ای پیر

گفتا می دهند اندر بهشت عزت ما را

ای زورق شکسته که در کام طوفان نشستی

ای شاخه تکیده که با خشم رگبار شکستی

ای تو گدای مسکین که آواره و بی پناهی

ای راهی لب مرگ که عابر به راه پناهی

از حال این خسته صدا بشنو بکن شکر خدا

که تو خوشبختی و فارغ ز عذاب

ببین دل آتل من آزرده حال و نیمه جون

چه کشید از پس این فاصله ها

ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو برد

دوری تو زجر برام بسه جدایی

یا بسوزم یا بسازم که دل آخر زد و برد

این که نشود رسم دل و عدل الهی

ترمیم این قلب چروک خرده من، کار دارو و دوا نیست

دوری تو مرگ منه، مرگ من از خدا جدا نیست

آزرده از عالمم از جنگ و جدال، من و ببر باغ حقیقت

من خلقت دست توام تو خالق همه طبیعت

ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو برد

دوری تو زجر برام بسه جدایی

یا بسوزم یا بسازم که دل آخر زد و برد

این که نشود رسم دل و عدل الهی

ای زورق شکسته که در کام طوفان نشستی

ای شاخه تکیده که با خشم رگبار شکستی

ای تو گدای مسکین که آواره و بی پناهی

ای راهی لب مرگ که عابر به راه پناهی

از حال این خسته صدا بشنو بکن شکر خدا

که نمیدونی چه آمد سر ما

ببین دل غافل من آزرده حال و نیمه جون

چه کشید از پس این فاصله ها

ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو برد

دوری تو زجر برام بسه جدایی

یا بسوزم یا بسازم که دل آخر زد و برد

این که نشود رسم دل و عدل الهی

دانلود آهنگ فاصله از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید