آهنگ قبله نما از حبیب

آهنگ قبله نما از حبیب که در قالب آلبوم خداوندا منتشر شد.

حاجیان رخت چو از مکه برند

مدتی در عقبه سر نگرند

آهنگ قبله نما از حبیب

تا به جائی که حرم در نظر است

چشم حجاج به دنبال سر است
ه ه ه ه ه ه ه
من هم از کوی تو گر بستم بار

باز با کوی تو دارم سر و کار

چشم دل سوی تو دارم شب روز

چشم بر کوی تو دارم شب و روز
ه ه ه ه ه ه ه
تو صنم قبله امال منی

چون کنم صرف نظر مال منی

روی رخشنده تو قبله ماست

مردم دیده ما قبله نماست

دانلود آهنگ قبله نما از حبیب  :دانلود

دیدگاه خود را بگذارید