آهنگ قیصر از داریوش

آهنگ قیصر از داریوش که در قالب آلبوم دنیای این روزای من منتشر شد.

این روزا گوزن وسرنمی برند

میشکنندشاخش شومی فرستندتوغار

آهنگ قیصر از داریوش

این روزا طاق ونمی ریزندسرش

سرگله شون ومیکوبندبه طاق

آخره نمایش هاعوض شده

همه نقش هموبازی می کنند

اونایی که چشمشون به قدرته

هم پیاله هاشو راضی می کنند

نمی دوننداگه برگردیم عقب

دل طوقی واسه کی پرمی زنه

اگه فرمون رویه شب دوره کنند

چندتاچاقو پشت قیصرمی زنه

نمی دوننداگه برگردیم عقب

داش آکل به عشق کی سرمی کنه

اگه رستم روببینه روی خاک

پشت شو بازهم به خنجرمی کنه

پای روزه خودت گریه نکن

وقتی گریه ننگ مردونگیه

دوره ای که عاقلاش زنجیری ان

سوته دل شدن یه دیوونگیه

این روزا دوره غیرت کشیه

کی میدونه قیصراین روزاکجاست

بکشی ونکشی می کشنت

اینجا بازارچه آق منگلی هاست

قیصرکجایی که داش توکشتند

دانلود آهنگ قیصر از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید