آهنگ لاف از آرش

Image result for ‫آرش‬‎

صبح زوده، از دوباره، ولگردی خوراکمونه

صبح تا شب لاف بزن فقط لاف خالی بندی توو خونمون

چه چه کنم من فقط بگم من کاره زبون درازمونه،

بدجوری کلک کلک میزنم، من خالی بندم،

لاف لاف زدم دیوونه این رسم این زمونه،

من چاکرم فداتم، من خاک زیر پاتم،

لاف لاف زدم دیوونه این رسم این زمونه،

من چاکرم فداتم، من خاک زیر پاتم،

شکم گشنه، آب یخ، اما تیپُم حرف نداره،

یکی منو نگاه کنه، اسممو صدا کنه،

صبح تا شب لاف بزن فقط لاف، ولگردی خوراکمونه،

بدجوری کلک کلک میزنم، من خالی بندم،

دانلود آهنگ لاف از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید