آهنگ مرد تنهای شب از حبیب

آهنگ مرد تنهای شب از حبیب که در قالب آلبوم خورشید خانم منتشر شد.

 من مرد تنهای شبم

مهر خموشی بر لبم

تنهاو غمگین رفته ام

دل از همه گسسته ام

آهنگ مرد تنهای شب از حبیب

تنهای تنها،غمگین و رسوا

تنها و بی فردا منم

من مرد تنهای شبم

مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم

صد قصه مانده بر لبم

از شهر تو منرفته ام

کوله بارمرا بسته ام

بی فکر فردا، با خود و تنها

عابر این شب ها منم

بی فکر فردا، با خود و تنها

عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم

مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم

صد قصه مانده بر لبم

دانلود آهنگ مرد تنهای شب از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید