آهنگ نازونی از اندی

یگان گارنان آنوش اورر

زاغکو رکسوان داشتر زورر

یارس ال ال سیران گر تا

See the source image

هاکواز کاپواز آنمان شرر

نامی نازاونی نازاونی نازاونی

زرکین سازاونی سازاونی سازاونی

چاللو سیران گرتا دارسل جیران گرتا

آقبیورن یگا و ایجا و آرد

بلبولن یگاو گرگس وارت

هازار سیرون هازار حکیم

جین ایمانا سردیس دارد.

دانلود آهنگ نازونی از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید