آهنگ گل بندر از اندی

تو گل بندری آره آره والا

یه دونه دختری آره آره والا

Related image

تویه افسونگری آره آره والا

نازنین دلبری آره آره والا

همه عاشقا یالادستا بالا

پسرا دخترا یالا دستا بالا

همه اهل دلا یالا دستا بالا

همه با هم حالا یالا دستا بالا

توگل طننازی رولبام آوازی

تولطیفی یاسی تو پر از احساسی

باتوآواز بلمرون رو خوشه

شب مهتابرود کارونروخوشه

توطلاینابی تو گلی کمیابی

تازه وشادابیمثلمنبیتابی

آفتاب داغ جنوبی گل من

چی بگم چقدر توخوبی گل من

تو گل بندری آره آره والا

یه دونه دختری آره آره والا

تویه افسونگری آره آره والا

نازنین دلبری آره آره والا

گلآفتاب گردون رو بر نگردون

الهی تاابد لبایتوخندون

منودیوونه کردچشمای قشنگت

پریشونم مثل موهای بلندت

توگل طننازی رولبام آوازی

تولطیفی یاسی تو پر از احساسی

باتوآواز بلمرون رو خوشه

شب مهتاب رود کارون روخوشه

توطلای نابی تو گلی کمیابی

تازه وشادابی مثل من بیتابی

آفتاب داغ جنوبی گل من

چیبگم چقدر توخوبی گل من

تو گل بندری آره آره والا

یه دونه دختری آره آره والا

تویه افسونگری آره آره والا

نازنین دلبری آره آره والا

گل آفتاب گردون رو برنگردون آره آره والا

الهی تاابدلبایتو خندون آره آره والا

منو دیوونه کردچشمای قشنگت آره آره والا

پریشونم مثل موهای بلندت آره آره والا

توگلتننازیرولبام آوازی

تولطیفی یاسی تو پر از احساسی

باتوآواز بلمرون رو خوشه

شب مهتابرود کارونروخوشه

توطلای نابی تو گلی کمیابی

تازه وشادابی مثل من بیتابی

آفتاب داغ جنوبی گل من

چی بگم چقدر توخوبی گل من

تو گل بندری آره آره والا

یه دونه دختری آره آره والا

تویه افسونگری آره آره والا

نازنین دلبری آره آره والا

همه عاشقا یالادستا بالا

پسرا دخترا یالا دستا بالا

همه اهل دلایالا دستابالا

همه با هم حالایالا دستا بالا

دانلود آهنگ گل بندر از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید