آهنگ یاران از اندی

یاران یاران یاران
یاران یاران یاران

Related image
یاران یاران یاران
یاران یاران یاران
یاران یاران یاران
یاران یاران یاران
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان
وقتی که در شبهای من
جز سایه ها پیدا نبود
در ذهن من رویای جز
پیروزی فردا نبود
با قایق شکسته ای
درگیر این دریا شدم
تصور و دلسادگی
مبهوت یک رویا شدم
پرواز کنم پرواز کنم
از عاشقی آغاز کنم
فریاد کنم فریاد کنم
جان از قفس آزاد کنم
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان
از پا نیفتادم رفیق
در جستجوی آرزو
با هر نفس سوی هدف
با من تو از امید بگو
زنجیر ترسو پاره کن
بگذر از این روزهای سخت
به زیر سقف آسمون
ایستاده میمیره درخت
پرواز کنم پرواز کنم
از عاشقی آغاز کنم
فریاد کنم فریاد کنم
جان از قفس آزاد کنم
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان
یاران یاران تا پای جان
با هم آغاز با هم پایان

دانلود آهنگ یاران از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید